top of page

הרואה

אשרי המבין והפתוח לקבל

כולנו כיום מחפשים משמעות מעבר למה שחיי היום יום שלנו מעניקים. רבים הם אלה ששואבים עוצמה ממקורות הרסניים ואחרים, ששואפים להגיע לגבהים אחרים באמצעות דרך רוחנית.

יותר מאי פעם רבים הם העוסקים בדרך הרוחנית ומתחברים אליה באופן חומרני ואתיאיסטי והופכים אותה לרוב לנלעגת כי רוצים את הכל במהירות ללא סבלנות. כל אדם שאתמול היה אדם מן השורה, היום נקרא מתקשר המדבר עם מלאכים, החודר למסתרי נפש האדם ורואה גלגולים. זו עוד אחת מההמצאות של האנושות, למציאת פתרונות מידיים.

האמת היא - ככל שהדרך ארוכה היא בעצם קצרה.
הכלי העיקרי לעבודה רוחנית היא - האמונה והיישום.

מי שמאמין לכל אחד נחשב שוטה . לכן יש מקום להשתמש באמונה וברוחניות למען שידע לבקר, לברר ויוודא במי ראוי להאמין , ומהו המקור המהימן ביותר לידיעות על פרטי המציאות וסיבותיה.

אלוהים שולח שני סוגי שליחים שעל האדם להיוועץ בהם:
האחד נביא
והשני רואה

נביא - הוא זה שנאמר לו מה לומר ואין לו זכות בחירה או יכולת לשינוי גורל.

רואה - הוא זה המבין דבר מתוך דבר וראוי למסור לו סתרי תורה שניתנים לו בלחש ולא בלמידה.

לחצו כאן לקריאה מתוך הספר "פתרון חלומות השלם" בעריכת מאיר בן יצחק בקאל

ברור הוא - רואה עדיף על נביא.

האדם עלול להאמין במישהו המשטה בו במזיד או בשוגג ואז כל תפיסת העולם וההתנהגות הנובעת ממנה תהיה מוטעית מיסודה.

ויקרה וזכה האדם להיוועץ באדם אשר ידיעותיו אמת ועל פיהן ראוי להנהיג את חייו - "קנה האדם את עולמו" והשלמות של כוחות האמונה והרוחניות יובילו אותו לפעול באופן מועיל וינחו אותו בדרך בטוחה לעבר ייעודו. אדם שידיעותיו אמת ועל פיהן ראוי להנהיג את חייך הינו "רואה" - אותו אדם שנשמת המשיח מתגלה בו וביחידי סגולה במשך הדורות. הרואה עוסק בתיקוני נשמות ותורתו היא מעיין ממנו נובעות החכמה, העצה והתבונה. רובינו איבדנו את הדרך ורק על-ידי רואה אמת נוכל לעלות על דרך המלך.

bottom of page