top of page

ראשית דבר

ReshitDavar1.jpg

אנו מחויבים בהצדקת פסוקים אלו, המהווה את חותם ה-אמת.

ReshitDavar2.jpg

אם תמחק את ה-א' מה-אמת מצאת מת. לכן לא ניתן לחיות ללא ה- אמת.
רובינו חיים היום כ-מת - אין בנו את האמת. לאמת נגיע על-ידי הבנת מהות הבריאה.

ReshitDavar3.jpg

כל התורה על רגל אחת.
כך טען רבי עקיבא ז"ל , אשר היה כופר גדול ביותר.
בעקבות משפט המפתח מן התורה, המוזכר לעיל ,
גילה רבי עקיבא את האמת והפך להיות הדוגמה שבבני האדם.

אין משפט זה פשוט כפי שהעין רואה והשכל מפרש. העומקים הם כתהום אין סוף.

כאשר אתה לומד את הכללים, אתה הופך להיות האדם בעל העוצמה הגדולה ביותר בשליטה
העצמית והחברתית.

"להיות אדם טוב יותר" זה לא מה שאנחנו מפרשים לנוחיותינו.
אלא, לפי הכללים הכתובים במפורש.
ישנה הדרכה מלאה בספר ויקרא ובפרט בפרשת קדושים
( אין צורך במפרשים ).
סמוך על אלוהים ועל עצמך ואתה תבין מה נדרש ממך.
אולי לא בקריאה הראשונה, אל תתייאש, קרא שוב ושוב ותן לדברים לחדור אליך.

אשרי המבין והפתוח לקבל
אוהבת אתכם 
אילנה

bottom of page